Regulamin

5 CROSS JASTROWSKI

Pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  5,3km oraz 10,6km

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Gminy i Miasta w Jastrowiu na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 9 października 2021r. - Jastrowie – godz. 17.00. Start i meta Plaża Miejska przy ulicy Jeziornej.

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Trasa prowadzi rekreacyjnymi duktami leśnymi wokół jeziora Jastrowie Wielkie, a start i meta znajduje się na plaży miejskiej. Trasa oznaczona co 1 km.

1 pętla - dystans 5,3 km

2 pętle - dystans 10,6 km

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

V. PROGRAM MINUTOWY

Sobota - 09.10.2021r.

 • godz. 15.30 – 16.45 - sekretariat zawodów (Plaża Miejska przy ulicy Jeziornej).
 • godz. 17.00 - bieg główny - 10,6 km
 • godz. 17.10 – bieg główny na dystansie 5,3km
 • godz. 18.15 - uroczyste podsumowanie

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 06.10.2021 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegijastrowie.plwww.herkules.org.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.
 3. Wprowadza się limit zawodników 150 na obu dystansach.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

Na dystansie 5,3 km

 • 50 zł do 6 października 2021r.
 • 60 zł w biurze w dniu zawodów, jeśli nie został przekroczony limit uczestników

Mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie płacą 50% opłaty startowej.

Na dystansie 10,6 km.

 • 60 zł. do dnia 6 października 2020r.
 • 80 zł w biurze zawodów- pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników

Mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie płacą 50% opłaty startowej.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują pakiet startowy, medal oraz posiłek regeneracyjny.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: www.biegijastrowie.pl lub www.herkules.org.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • Indywidualnie:

W biegu głównym na dystansie 5,3 km oraz 10,6 km – klasyfikacja generalna

ponadto, prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn jedynie na dystansie 10,6km:

K/M-16 16-29 lat

K/M-30 30-39 lat

K/M-40 40-49 lat

K-50  50+         M-50 50-59 lat

                         M-60 60+ lat  

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 • Kategoria Par Małżeńskich jedynie na dystansie 10,6 km
 • KATEGORIA DRUŻYNOWA (suma czasów - 4 osoby - minimum 1 kobieta, dotyczy dystansu 10,6km)
 • kategoria najlepsza mieszkanka, najlepszy mieszkaniec Gminy i Miasta Jastrowie na obu dystansach.

4. W biegach udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie muszą stawić się i odebrać pakiet w obecności opiekuna prawnego, który podpisze oświadczenie w obecności obsługi sekretariatu zawodów (wcześniej potwierdzając swoją tożsamość okazując się dowodem tożsamości).

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

DYSTANS 5,3 km

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – VI puchar, upominek

DYSTANS 10,6 km

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 10,6km:

za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klas. generalną),

za miejsca I – III puchar

Mistrzostwa Par Małżeńskich

za miejsca I – III puchar, upominek

Kategoria drużynowa  (suma czasów - 4 osoby - minimum 1 kobieta)

za miejsca I – III puchar, upominek

MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA JASTROWIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (na obu dystansach):

za miejsce I upominek

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 16. W przypadku niezwrócenia chipa po zakończeniu zawodów, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go kwotą 30zł.
 17. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 18. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.pl

UWAGA: Bieg odbędzie się według aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych w kraju !!!

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem